Po trudnych doświadczeniach XX wieku oraz w obliczu licznych kryzysów, współczesny świat w bezprecedensowy sposób umożliwia rozwój w warunkach pokoju. W wielu regionach świata, zarówno rozwiniętych, jak i mniej stabilnych, mamy możliwość budowania dobra i przekazywania doświadczeń, którymi warto się dzielić. Sukces finansowy wypracowany w ramach działalności biznesowej oraz wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi i w ramach działań społecznych na arenie międzynarodowej łączymy w Fundacji KREA Vitae w synergię idei i możliwości działania. Chcemy kreować lepszy świat. Chcemy zarówno dzielić się własnymi środkami finansowymi, jak i skutecznie działać, w celu pozyskania dodatkowych funduszy, które pozwolą nam poszerzać działalność. Pracujemy nad wdrożeniem nowoczesnych technik i narzędzi finansowych, które umożliwią nam dostęp do dodatkowego kapitału. Innowacyjne podejście do budowania zasobów Fundacji, pozwoli nam realizować jeszcze więcej inicjatyw, ale również zapewni naszym partnerom i darczyńcom, realny wpływ na kierunek prac Fundacji i prowadzone projekty.

W ramach działalności planujemy bezpośrednią pomoc dzieciom i młodzieży poprzez różnego rodzaju programy stypendialne oraz finansowanie edukacji dostosowanej do preferencji i predyspozycji dziecka, przygotowując je do wejścia w dorosłość i do przyszłej pracy zawodowej. Poprzez organizację eventów, seminariów i konferencji, mających na celu zwiększenie świadomości problemów, z jakimi boryka się młode pokolenie, chcemy wspierać działania pośrednie, prowadzące do poprawy warunków życia i wdrożenia nowych rozwiązań w procesach nauczania. Jesteśmy wrażliwi na konieczność niesienia pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych oraz gotowi do działań interwencyjnych, dzięki którym możemy z dużą skutecznością pomóc – tu i teraz.

We współpracy z instytucjami partnerskimi zależy nam przede wszystkim na działaniu lokalnym, ale też równolegle, na rozwijaniu współpracy międzynarodowej, finansowaniu projektów dotyczących kształtowania pokojowej współpracy narodów, wspieraniu edukacji kulturalnej oraz edukacji młodzieży w zakresie światowego dziedzictwa kulturowego. Wierzymy, że wartości dialogu międzynarodowego, promowanie edukacji i międzynarodowa wymiana młodzieży, pozwolą szczególnie nastolatkom i studentom poznawać odmienne kultury i zdobywać przyjaciół w innych krajach, będą częścią pracy, jaką Fundacja KREA Vitae może wykonać, aby uczynić nasz świat bardziej bezpiecznym i przyjaznym dla przyszłych pokoleń.

Nasze działania planujemy w kilku obszarach merytorycznych:

  • Edukacja dzieci młodszych i starszych, nastolatków i studentów, docelowo przygotowanie do rozwoju profesjonalnego i odpowiedniego przygotowania do wejścia w dorosłe życie;
  • Działania interwencyjne i pomocowe w obszarach, gdzie dobrostan dzieci jest szczególnie zagrożony;
  • Tworzenie infrastruktury dla rozwoju dzieci, począwszy od dostępu do czystej wody, przez placówki medyczne i edukacyjne;
  • Działania dotyczące zdrowia fizycznego dzieci i młodzieży, kwestie wyżywienia w obszarach ubóstwa, nauki o prawidłowym odżywianiu w krajach rozwiniętych, promocja zajęć sportowych i edukacji przez sport;
  • Działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i prawidłowego rozwoju psychologicznego, wspieranie nawiązywania relacji osobistych i współdziałania w świecie rzeczywistym oraz kształtowanie pozytywnych zachowań wobec rozwijających się social mediów i świata wirtualnego;
  • Budowanie społeczeństwa otwartego poprzez programy wymiany młodzieży, działania edukacyjne na rzecz pokoju i rozwoju instytucji demokratycznych oraz społeczeństwa obywatelskiego;
  • Zachęcanie do poznawania dorobku kulturalnego i rozwijanie zainteresowań sztuką – edukacja przez sztuki wizualne, muzykę, taniec itd., wspieranie kreatywności młodych.
  • Kształtowanie przyjaznej przestrzeni dla dzieci i młodzieży w miastach i na wsi, sprzyjanie wspólnemu spędzaniu czasu w świecie rzeczywistym – budowanie modelowych edukacyjnych placów zabaw, przestrzeni na osiedlach, pomieszczeń w budynkach publicznych i będących własnością prywatną.

PIOTR JERZY GULCZYŃSKI - PREZES ZARZĄDU

Piotr Gulczyński, doświadczony menadżer i animator projektów społecznych, od wielu lat zajmuje się kierowaniem organizacjami pozarządowymi. W latach dziewięćdziesiątych współtworzył i prowadził Sekcję Akademicką Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Był asystentem profesora Władysława Bartoszewskiego i współpracownikiem Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Od 1997 roku związany z Fundacją Instytut Lecha Wałęsy, początkowo jako Koordynator Współpracy z Zagranicą, a w latach 2000–2014 Prezes Zarządu. Od 2006 roku członek Stałego Sekretariatu Światowego Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla i w 2013 roku Szef Komitetu Organizacyjnego XIII Światowego Szczytu w Warszawie. 

W roku 2015 Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający Fundacji im. Ronalda Reagana w Polsce, a od maja 2015 roku do sierpnia 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, z którą jest związany od 2014 roku, zasiadając w Radzie Programowej. W latach 2010–2012 powołany przez Prezydenta RP do komitetu doradczego i konsultacyjnego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W latach 2012–2018 Członek Rady Programowej Europejskiego Forum Nowych Idei organizowanego przez Konfederację Lewiatan. Od roku 2015 jako prywatny przedsiębiorca angażuje się w projekty realizowane w Polsce, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Moja działalność w organizacjach pozarządowych – świecie fundacji, stowarzyszeń i innych form aktywności obywatelskiej, które w ciągu ostatnich dekad przyniosły światu wiele pozytywnych zmian – trwa nieprzerwanie od ponad ćwierćwiecza. Na swojej drodze miałem zaszczyt spotkać wielu światowych przywódców, liderów ruchów społecznych i duchowych. Wszyscy z nich podzielają wspólny pogląd, że klucz do lepszej przyszłości świata, leży w edukacji oraz dbałości o rozwój dzieci i młodzieży. Dzisiaj, współtworząc i kierując Fundacją KREA Vitae, cieszę się z możliwości wniesienia swoich doświadczeń i dzielenia się przesłaniem wielkich tego świata, dla budowania tej lepszej przyszłości.

— Piotr Jerzy Gulczyński

Translate »